کد مطلب: 21018 تعداد بازدید: ۳۲۱

کریم یکـی از اسماء الهی است و هر انسانی که کرامت بیشتری داشتــه باشد به اســم الـــهی نزدیکتـــر و الهی تر است

کریم یکـی از اسماء الهی است و هر انسانی که کرامت بیشتری داشتــه باشد به اســم الـــهی نزدیکتـــر و الهی تر است

یکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۳۳:۳۴
فرحناز رجب زاده از مشاورین مدرسه علمیه الزهراء(س)گرگان در مراسمی که به مناسبت ایام محرم برگزار شد به بحث پیرامون اصل تربیتی و اخلاقی قیام امام حسین (ع) پرداخت و محوری ترین اصل تربیتی این قیام را اصل کرامت دانست.

فرحناز رجب زاده از مشاورین مدرسه علمیه الزهراء(س)گرگان در مراسمی که به مناسبت ایام محرم برگزار شد به بحث پیرامون اصل تربیتی و اخلاقی قیام امام حسین (ع) پرداخت و محوری ترین اصل تربیتی این قیام را اصل کرامت دانست.

رجب زاده بیان داشت: اصل کرامت و ارجمندی انسان در قرآن کریم صراحتا در آیه کریمه "و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم ..." و در ضمن آیات دیگر بیان شده است. که این اصل در همه ادیان و مکاتب مورد توجه و تاکیـــد می باشد.

وی افزود: کریم یکی از اسماء الهی است و هر انسانی که کرامت بیشتری داشته باشد به اسم الهی نزدیکتر و الهی تر است. برخی این کرامت ذاتی را با کرامت اکتسابی تکمیل می کنند و در این بین انسان هایی هستند که این اصل فطری را در بند هواهای نفسانی به زنجیر می کشند.

مشاور این مدرسه با استناد به روایات عدیده ای از امیر مومنان علی(ع)به بیان نشانه های کرامت پرداخت و عنوان کرد: از جمله نشانه های کرامت عبارت است از؛ عدم توقع پاداش، بخشش و گذشت، انفاق، برآوردن حاجات دیگران، احسان بدون منت، اجابت درخواست دیگران، وفای به عهد و...

وی ضمن بیان عوامل ارتکاب گناه افزود: عدم شناخت انسان به کرامت نفس و جایگاهی که خداوند برایش در نظر گرفته، عدم معرفت به عواقب و اثرات گناه و همچنین ایمان ضعیف و عدم باور به لطف و رحمت پروردگار موجب ارتکاب گناه از سوی انسان می شود. 

فرحناز رجب زاده از مشاورین مدرسه علمیه الزهراء(س)گرگان در مراسمی که به مناسبت ایام محرم برگزار شد به بحث پیرامون اصل تربیتی و اخلاقی قیام امام حسین (ع) پرداخت و محوری ترین اصل تربیتی این قیام را اصل کرامت دانست.

رجب زاده بیان داشت: اصل کرامت و ارجمندی انسان در قرآن کریم صراحتا در آیه کریمه "و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم ..." و در ضمن آیات دیگر بیان شده است. که این اصل در همه ادیان و مکاتب مورد توجه و تاکیـــد می باشد.

وی افزود: کریم یکی از اسماء الهی است و هر انسانی که کرامت بیشتری داشته باشد به اسم الهی نزدیکتر و الهی تر است. برخی این کرامت ذاتی را با کرامت اکتسابی تکمیل می کنند و در این بین انسان هایی هستند که این اصل فطری را در بند هواهای نفسانی به زنجیر می کشند.

مشاور این مدرسه با استناد به روایات عدیده ای از امیر مومنان علی(ع)به بیان نشانه های کرامت پرداخت و عنوان کرد: از جمله نشانه های کرامت عبارت است از؛ عدم توقع پاداش، بخشش و گذشت، انفاق، برآوردن حاجات دیگران، احسان بدون منت، اجابت درخواست دیگران، وفای به عهد و...

وی ضمن بیان عوامل ارتکاب گناه افزود: عدم شناخت انسان به کرامت نفس و جایگاهی که خداوند برایش در نظر گرفته، عدم معرفت به عواقب و اثرات گناه و همچنین ایمان ضعیف و عدم باور به لطف و رحمت پروردگار موجب ارتکاب گناه از سوی انسان می شود. 

فرحناز رجب زاده از مشاورین مدرسه علمیه الزهراء(س)گرگان در مراسمی که به مناسبت ایام محرم برگزار شد به بحث پیرامون اصل تربیتی و اخلاقی قیام امام حسین (ع) پرداخت و محوری ترین اصل تربیتی این قیام را اصل کرامت دانست.

رجب زاده بیان داشت: اصل کرامت و ارجمندی انسان در قرآن کریم صراحتا در آیه کریمه "و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم ..." و در ضمن آیات دیگر بیان شده است. که این اصل در همه ادیان و مکاتب مورد توجه و تاکیـــد می باشد.

وی افزود: کریم یکی از اسماء الهی است و هر انسانی که کرامت بیشتری داشته باشد به اسم الهی نزدیکتر و الهی تر است. برخی این کرامت ذاتی را با کرامت اکتسابی تکمیل می کنند و در این بین انسان هایی هستند که این اصل فطری را در بند هواهای نفسانی به زنجیر می کشند.

مشاور این مدرسه با استناد به روایات عدیده ای از امیر مومنان علی(ع)به بیان نشانه های کرامت پرداخت و عنوان کرد: از جمله نشانه های کرامت عبارت است از؛ عدم توقع پاداش، بخشش و گذشت، انفاق، برآوردن حاجات دیگران، احسان بدون منت، اجابت درخواست دیگران، وفای به عهد و...

وی ضمن بیان عوامل ارتکاب گناه افزود: عدم شناخت انسان به کرامت نفس و جایگاهی که خداوند برایش در نظر گرفته، عدم معرفت به عواقب و اثرات گناه و همچنین ایمان ضعیف و عدم باور به لطف و رحمت پروردگار موجب ارتکاب گناه از سوی انسان می شود.